I det inre arbetet
Utforma en klar miljöpolicy och utarbeta en miljöplan för företagets inre och yttre arbete. Hålla sig informerade om utvecklingen också på den globala miljöns område och förbättra miljöarbetet i företagets verksamhet genom ett miljömedvetet ledarskap. Höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor och aktivt söka ny kunskap exempelvis genom att kombinera traditionell kompetens med tvärfackliga miljökunskaper.

I uppdragen
Verka för resurssnålhet; kretslopps- och övriga miljö- och hälsofrågor prioriteras tillsammans med funktion och ekonomi tidigt i uppdragen. Diskutera och beskriva projektets miljömål och miljökonsekvenser för kunden tidigt i uppdragen. Anlägga ett livscykeltänkande i projekten för att genom god planering, gestaltning samt gott material- och processval och miljöskyddsteknink kunna främja en långsiktig hållbar utveckling.

I omvärldskontakter
Verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med andra företag, universitet/högskolor och organisationer. Visa kunskap och engagemang genom deltagande i samhällsdebatten.